ตรายางข้อความ ด้ามพลาสติก

คุณสมบัติสินค้า:

ข้อความ

สำเนา สำเนาถูกต้อง รับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาคู่ฉบับ ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด เงินสด จ่ายแล้ว จ่ายเงินแล้ว อนุมัติ ยกเลิก ลับ ลับที่สุด ลับเฉพาะ ตรวจแล้ว ตรวจถูกต้องแล้ว

Share

Share

ตรายางข้อความ ด้ามพลาสติก
- ตัวด้ามจับทำจากพลาสติก แข็งแรง
- ยางคุณภาพดี มีอายุการใช้งานนาน